Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габрово

 

pdficon 

ВАЖНО!!!

Свободни места по паралелки след III-ти етап на записване от прием на ученици в VIII клас

 

   

pdficon 

ВАЖНО!!!

Справка за минималния и максималния бал по паралелки след III-ти етап на класиране в РУО - ГАБРОВО

 

 

pdficon 

Свободни места по паралелки след II-ри етап на записване от прием на ученици в VIII клас

 

 

pdficon 

Справка за минималния и максималния бал по паралелки след II-ри етап на класиране в РУО - ГАБРОВО

 

        


  

pdficon 

Свободни места по паралелки след I-ви етап на записване от прием на ученици в VIII клас

 

 

pdficon

Справка за минималния и максималния бал по паралелки след I-ви етап на класиране в РУО - ГАБРОВО   


 

                                                                

pdficon

ФОРУМ по НП "Иновации в действие" в област Габрово

 

pdficon 

Заповед № РД09-1028/29.04.2021 г. на Министъра на образованието и науката за организиране на обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии за периода от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г.


 

pdficon 

Заповед № РД-01-274/29.04.2021 г. на Министър на здравеопазването относно временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г.


 


pdficon 

!!! ВАЖНО !!!

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИТЕ, КАНДИДАТСТВАЩИ ЗА ПРИЕМ В VIII КЛАС В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ГАБРОВО ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022г. 

 pdficon

 ЗАЯВЛЕНИЕ за класиране и насочване в профилирани паралелки и в паралелки за придобиване на професионално образование (приложение 2_1.2)


 

pdficon 

Регионално управление на образованието – Габрово обявява регионален конкурс за създаване на графичен знак (лого) на институцията


 

pdficon 

Заповед №РД09-856/09.04.2021 г. на Министъра на образованието и науката организиране на обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии


  

pdficon 

Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на Министър на здравеопазването относно временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г.


 

pdficon 

Заповед № РД09-823/05.04.2021 г. на Министъра на образованието и науката относно организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2020 - 2021 година.


 

pdficon 

ЗАПОВЕД РД09-798/31.03.2021г. на Министър на образованието и науката относно обучение от разстояние в електронна среда за деца, записани в предучилищно образование в детските градини и в училищата в цялата страна и за учениците от I до XII клас във всички училища и центрове за подкрепа за личностно развитие.


 

pdficon 

ЗАПОВЕД РД-01-194/30.03.2021г. на Министър на здравеопазването относно временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 1.04.2021 г. до 30.04.2021 г.


 

pdficon 

ЗАПОВЕД РД09-700/16.03.2021г. на Министър на образованието и науката относно обучение от разстояние в електронна среда, считано от 17.03.2021 г. до 02.04.2021 г. включително.


pdficon 

ЗАПОВЕД РД-01-98/14.02.2021 на Министър на здравеопазването относно провеждането на присъствени учебни занятия за всички ученици от пети до дванадесети клас в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището


pdficon Програма Информационен ден за представяне на процедура за БФП BG05M2OP001 - 3.020 „Ограмотяване на възрастни - 2" от УО на ОПНОИР
pdficon Указания за участие и провеждане на онлайн информационен ден по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001 - 3.020 „Ограмотяване на възрастни - 2"
pdficon  Обявена процедура за подбор на проектни предложения „Ограмотяване на възрастни – 2“


 

pdficon 

Информация за организираните събития в област Габрово по повод Европейска седмица на професионалните умения и Седмица на професионалните умения в България.

Инициативи Отворени врати.


ВАЖНО, ВАЖНО, ВАЖНО

БАЗА ДАННИ НА ЗАМЕСТВАЩИ УЧИТЕЛИ

Отчитайки рисковете, свързани с пандемичната обстановка, Регионално управление на образованието – Габрово счита за целесъобразно създаване на резерв от кадри, които при необходимост да се включат в образователния процес.

За тази цел и с оглед добрата оперативност изграждаме информационна база от „заместващи учители“ чрез достъп до попълване на електронен формуляр за регистриране на желаещите педагогически специалисти, специалисти и студенти в случай на отсъстващи учители. Директорите на образователни институции имат достъп до базата чрез потребителско име и парола на сайта на РУО.

В информационната база могат да се регистрират:

  • специалисти с вече придобита професионална квалификация „учител“ и "учител по..." (учебен предмет);
  • студенти в последната година от обучението си за придобиване на образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър“ или „магистър“ от професионално направление „Педагогика" или „Педагогика на обучението по...“,
  • студенти или представители на бизнеса, които се обучават или притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ по специалности от област на висшето образование според Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден от Министерски съвет с Постановление № 125 от 24.06.2002 г., които съответстват на учебните предмети и/или модули.

Формуляр за включване в информационна база "ЗАМЕСТВАЩИ УЧИТЕЛИ", РУО - ГАБРОВО в случай на отсъстващ учител във връзка с COVID 19


Регионално управление на образованието – Габрово  е териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищно образование. Осъществява и методическа подкрепа на детските градини, училищата, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и центровете за подкрепа на личностното развитие в област Габрово.

РУО – Габрово осъществява методическа подкрепа за изпълнение на насоките на Националния инспекторат по образованието. РУО – Габрово е юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габрово се управлява и представлява от началник.

Според разпределението на дейностите администрацията на регионалното управление на образование е обща и специализирана и се организира в отдели:

- Общата администрация e организирана в отдел "Административно - правно, финансово - стопанско и информационно обслужване". Подпомага и технически осигурява дейността на началника на регионалното управление на образованието, на специализираната администрация, както и осъществява дейности по административното обслужване на физически и юридически лица и контрол в рамките на функионалната характеристика по чл.13 от Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието.

- Специализираната администрация  е организирана в отдел "Организационно - методическа дейност и контрол". Подпомага дейността на началника на РУО, като организира, подпомага методически и контролира институциите в системата на предучилищното и училищното образование в рамките на функционалната характеристика по чл.14 от Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието.

 

                        

 

Търсене в сайта

Вход

За директори и администрация, моля въведете име и парола: