Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габрово

 

В платформата "Образование за утрешния ден" има ново меню "Указания", в което са публикувани УКАЗАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“.


Прикачване на допълнителни споразумения

Съобщение!

   Напомняме, че е необходимо в електронната платформа да бъдат прикачени сключените допълнителни споразумения с ръководителите на клубове, счетоводителите и директорите на училища. Ако това не е направено     до настоящия момент, срокът е до 15 април 2020 г.

Дистанционно обучение в клубовете по интереси

  Уважеми госпожи и господа,

Във връзка с извънредното положение обявено с Решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание на Република България Ви информирам, че изпълнението на Дейност 6 – „Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците“ по проект BG05M20P001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ може да продължи изпьлнението на дейността чрез провеждането на занимания по интереси във виртуални класни стаи.

Отчитането на часовете ще се извършва след провеждане на часа/часовете във виртуалната класна стая чрез платформата за отчитане на Проекта, така както се отчитат и при физическото присъствие на учениците.

За допълнителни указания моля следете съобщенията на електронната платформа.


ВАЖНО! Прекратява се регистрирането на новосформирани клубове по интереси

Поради достигане на максимално определените индикативни стойности – 45 000 за брой ученици, включени в клубовете по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, се прекратява регистрирането на новосформирани клубове.

До 29 февруари 2020 г. следва да бъде въведена информацията в електронната платформа за вече сформираните клубове по интереси във Вашето училище.


 

Крайна дата за въвеждане на темите на занятията

До 29 февруари 2020 г. следва да бъде въведена информацията в електронната платформа за създадените клубове по интереси във Вашето училище. 

Това включва – въвеждане на програмата за обучение на групата от ръководителя на клуба за целия период на занятията, утвърждаването й от директора на училището, въвеждане на всички ученици от групата.

След тази дата единствено директорът може да отключва програмата като корекция ще може да се прави само на датата на дадено занятие.

Обръщаме внимание, че присъствията следва да се въвеждат регулярно от ръководителя.


 

   СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ НА МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

 

 

Търсене в сайта

Вход

За директори и администрация, моля въведете име и парола: