Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габрово

НП „Мотивирани учители“

Във връзка с дейностите по НП „Мотивирани учители“, приета с Решение № 188 от 05 март 2021 г. на Министерския съвет, Ви уведомяваме, че по Модул 2, Дейности, насочени към придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по…“ и „ресурсни учители“ от заети в системата преподаватели, има свободни места.

Срокът за подаване на документи в РУО – Габрово е 31.03.2021 г. при спазване на обявената процедура на официалната страница на МОН и на РУО – Габрово.

  

Национална програма „Мотивирани учители“ съгласно приложение № 14

pdficon  Национална програма „Мотивирани учители“ съгласно приложение № 14 

 

Модул 2 Дейности, насочени към придобиване на допълнителна професионална квалификация „учител по…“ и „ресурсни учители“ от заети в системата преподаватели

 pdficon Процедура 
 wordicon  Заявление
 wordicon  Примерен договор

Срок за подаване на заявлението към РУО до 31.03.2021 г.

В изпълнение на НП „Квалификация“ 2020, приета с РМС №285/30.04.2020 г., Приложение №8, т.1, буква „з“, в област Габрово се проведоха две обучения с педагогически специалисти от училищата и детските градини в облатта по Тематично направление I „ Компетентностен подход и образователни резултати“, Мярка I Формиране на ключови компетентности чрез организация и управление на образователния процес в образователната институция, насочени към прилагане на нови учебни програми, по нови учебни предмети и др.

На 10.10.2020 г. се проведе обучение на тема „Дигиталният свят в детската градина и началното училище“ с участието на 29 учители от детски градини и начален етап на училищното образование с лектор проф. д.н. Наталия Павлова към ДИКПО Варна, ШУ „Еп. К. Преславски“.

Обучаемите се запознаха с някои технологични  възможности за обогатяване на методите и средствата при реализиране на уроци и педагогически ситуации. Предостави им се възможност да работят с нови софтуерни инструменти, да получат методически насоки за прилагането им, да разработват дидактически материали с предложените средства - роботизирана пчеличка (Bee-Bot); платформи за създаване на игри; инструменти за самостоятелно учене; добавена реалност и др.

1.jpg   3.jpg

Обучението на тема „Формиране на ключови компетенции у учениците чрез интердисциплинарно обучение“ се проведе на 17.10.2020 г. с участието на 26 учители от прогимназиален и гимназиален етап на училищното образование с лектор ас. Ангел Славчев към ДИПКУ при Тракийски университет Стара Загора.

Курсът предостави  нова информация, свързана със същността на интегралния и компетентностния подход, даде се възможност за проиграване на отделни ситуации и създаване на нагласи за прилагане на наученото в практиката, запознаване и изграждане на умения за прилагане на интердисциплинарното обучение като съвременна форма за организиране на учебния процес и начините на оценяване.

11.jpg  22.jpg   33.jpg

Търсене в сайта

Вход

За директори и администрация, моля въведете име и парола: