Министерство на образованието и науката

Регионално управление на образованието - Габрово


Правилник на устройството и функциите на РУО

Харта на клиента               

 Информация относно работното време на ЦАО и възможност за заплащане на предоставяните услуги на място в Центъра 

ГОДИШЕН ДОКЛАД за оценка на удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване през 2020г.                  

 Заповед за утвърждаване на вътрешни правила за административното обслужване

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в регионално управление на образованието - Габрово

   Административни услуги, предоставяни от РУО - Габрово               

Информация за признаване на документи, издадени от образователни институции на други държави за завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация

 

Заявление клас ново РУО - Габрово

Протокол устно заявление ново РУО - Габрово

Информация за издаване на удостоверения УП2 и УП3

Заявление УП2

Протокол устно заявление УП2

Заявление УП3

Протокол устно заявление УП3

Анкетна карта РУО - Габрово

Информация за издаване на удостоверение за признаване на квалификационни кредити

 

 Заявление за издаване на удостоверение за признаване на квалификационни кредити

 Протокол за приемане на устно заявление за издаване на удостоверение за признаване на квалификационни кредити

Информация за издаване на дубликат за удостоверение или уверение за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионалнаклалификация - 2870

Заявление за издаване на дубликат на удостоверение или уверение за признаване на завършени етапи

 

Протокол за приемане на устно заявление за издаване на дубликат на удостоверение или уверение за признаване на завършени етапи

 

 Информация за издаване на служебна бележка за признаване на завършен  IV клас за целите на кaндидатстването в  V клас  за  места, определени с държавния план – прием – за учениците от училищата на чужди държави     

 

Заявление за издаване на служебна бележка за признаване на завършен  IV клас за целите на кандидатстването в  V клас на места, определени с държавния план – прием – за учениците от училищата на чужди държави  - 2875                 

 

Протокол за приемане на устно заявление издаване на служебна бележка за признаване на завършен IV клас за целите на кандидатстването в  V клас на места, определени с държавния план – прием – за учениците от училищата на чужди държави  - 2875

 

Търсене в сайта

Вход

За директори и администрация, моля въведете име и парола: